Despre noi

despre-noi

În cadrul Colegiului Naţional “Mihail Sadoveanu” Paşcani , integritatea şi etica sunt elemente caracteristice ale întregii activităţi, atât în relaţiile interumane din cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie, cât şi în relaţiile cu beneficiarii relevanţi, partenerii educaţionali, ceilalţi membri ai comunităţii.
Valori cum ar fi încrederea şi loialitatea, reprezintă coordonate de bază ale activităţii unitatii școlare. Relaţiile bune dintre colegi şi relaţiile cu părinţii şi partenerii noştri sunt de o importanţă fundamentală pentru personalul Colegiului Naţional “Mihail Sadoveanu” Paşcani. Dând dovadă de o integritate ireproşabilă şi de comportament etic, vom asigura încrederea continuă a clienţilor actuali şi vom caştiga încrederea viitorilor beneficiari.
Orice angajat al Colegiului Naţional “Mihail Sadoveanu” Paşcani va acţiona cu loialitate şi punând mereu pe primul loc promovarea intereselor beneficiarilor organizaţiei.

Viziunea şcolii
Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.
Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.
„În fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care realizează deschiderea spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale!
Trăieşte cu noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!”
Misiunea şcolii
Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile personale.
În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:
Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţi, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei situaţii.
Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Bunătate – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Curaj – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi individuale, economice de piaţă, competiţie a valorilor şi stat de drept semnifică nu numai recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de economie, administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, adică formarea de capacităţi, acte de mobilitate profesională, ci şi, mai ales, profilarea de caractere apte să propăşească această societate.
Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi aplicând strategii adecvate fiecărui obiectiv.
Misiunea şcolii noastre constă, după opinia mea, în remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazată pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii.
Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost definită prin implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a părinţilor, a partenerilor sociali.
Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a Colegiului Național “Mihail Sadoveanu”.

Profesorii și elevii Colegiului Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani au derulat mai multe activități, programe sau proiecte europene în parteneriat cu universități și școli din Uniunea Europeană, companii, ONG-uri, asociații profesionale europene, care își desfășoară activitatea la nivel european sau proiecte prin programele Comisiei Europene (Socrates, e-Twinning, Erasmus, Arion)

Statutul de Școală ECO, dobândit în anul 2005 și Steagul verde, reactualizate în 2008, dovedesc implicarea instituției noastre în protecția mediului și respectarea drepturilor omului. Invitația de a participa la conferința TUNZA, organizată de UNEP, în Norvegia, Stavanger, iunie 2008, pentru a fi prezentate rezultatele muncii noastre în protejarea mediului, reprezintă o altă dovadă a recunoașterii activităților școlii la nivel european.

Temele abordate în proiectele și programele realizate în școala noastră sunt variate, cum ar fi educație cetățenească, egalitatea de șanse, drepturi și libertăți cetățenești, protecția mediului, abilități de comunicare în limbi de circulație internațională, educație pentru sănătate, etc. Aceste teme de actualitate, care vizează dimensiunea europeană în educație, sunt incluse în curriculum la decizia școlii, fiind introduse opționale din aria curriculară limbă și comunicare, opționale despre minorități, educație pentru sănătate, etc.

În același timp se urmărește integrarea în activități extracurriculare a copiilor cu probleme de adaptare sau a celor cu cerințe educative speciale, în vederea asigurării egalității de șanse. Dotarea materială și echipamentele școlii favorizează implicarea substanțială a elevilor și profesorilor școlii în activități care promovează dimensiunea europeană în educație.

Implicarea în numeroase proiecte care vizează probleme de interes major, cum ar fi protecția mediului, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești, democrație și stat de drept și rezultatele dobândite de-a lungul timpului arată faptul că dimensiunea europeană este importantă pentru instituția noastră. Numeroși absolvenți ai școlii sunt studenți la anumite universități europene sau angajați în diverse instituții, fapt care dovedește eficiența actului educațional din instituția noastră, fiind valorificate valențele educative ale conținuturilor învățării în interesul absolvenților școlii, care au fost pregătiți pentru a deveni cetățeni responsabili ai Europei.

 

Proiecte, concursuri, programe trecute, prezente și viitoare :

  • – Concursul “Istoria mea-Eustory” august 2008
  • – Proiectul Eu&ME 2005-2006
  • – Participant la Programului Mondial Eco Scoala din 2000
  • – Participant la Programului “Sa invatam despre Padure” din 2002
  • – Programului Young Reporters
  • – Programul ENO-Environment Online
  • – Concursurile Kangurul si Mathematique sans frontieres
  • – Proiectul Euroscola
  • – Proiectul Euro-langues
  • – Festival International de Musique Francofone