Fii profesorul de care au nevoie elevii tai!

Link catre pagina de facebook a proiectului:

Colegiul Național Mihail Sadoveanu se află în orașul Pașcani, jud.Iași. Instituția a acumulat de-a lungul timpului o experiență și rezultate notabile în activitățile cu elevii, fiind implicată în proiecte internaționale și în mobilități ale tinerilor, dar nu s-a axat pe formarea continuă și pe o viziune de ansamblu a formării cadrelor didactice.

În ultimii ani, am constatat, comparativ cu perioada anterioară, o scădere importantă a rezultatelor obținute de le elevii școlii la simulările pentru clasele terminale, a interesului pentru finalizarea învățământului liceal și pentru procesul educațional, pentru activitățile extracurriculare, dar și o scădere a prestigiului de care se bucură colegiul.

Pentru remedierea acestei situații, a fost desfășurată o amplă activitate de identificare a cauzelor care au generat-o. Analiza a arătat că principalele probleme ale instituției la momentul actual sunt reprezentate de insuficientă adaptare a metodelor și strategiilor folosite în activitatea didactică, de rară utilizare a noilor tehnologii și resurse educaționale. Deși majoritatea claselor sunt dotate cu calculatoare conectate la internet, mulți dintre profesorii noștri nu au cunoștințele necesare pentru a folosi efectiv mijloacele tehnice moderne. Considerăm că aceaste nevoi pot fi soluționate mai eficient prin programele Erasmus.

Proiectul Fii profesorul de care au nevoie elevii tăi! își propune însușirea și aplicarea de către cadrele didactice a metodelor adaptate nevoilor elevilor, îmbunătățirea şi perfecționarea competențelor profesionale ale specialiștilor din domeniul educației prin participarea la programe de formare profesională și obținerea unor exemple de bună practică, în ceea ce privește organizarea, planificarea și eficientizarea activității factorilor de decizie de la nivelul școlii. Proiectul vizează competențe și rezultate specifice, corelate cu nevoile și obiectivele organizației și cu obiectivele strategice ale Comisiei Europene pentru educație și formare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1- dezvoltarea competențelor profesionale de elaborare și utilizare a strategiilor moderne activ participative de predare-învățare-evaluare, a noilor tehnologii și resurse educaționale (platforme de e-learning, table SMART, jocuri digitale, internet, etc), prin participarare a 13 profesori reprezentând cele 7 arii curiculare la cursuri de formare specifice și valorificarea acestora în cadrul școlii, începând cu anul școlar 2019.

O2- creșterea calității sistemului de management prin integrarea unor strategii și modele de bună practică din managementul școlar european, în urmă participării a 3 membrii ai echipei manageriale la programe de formare profesională pe teme de management, începând din anul școlar 2019.

O3-Valorificarea și transferul noilor rmetode inovante, a competențelor de utilizare și integrare a noilor tehnologii și resurse educaționale, prin organizarea unor ateliere de lucru și lecții demonstrative, de participanții la mobilități după finalizarea stagiilor. Pentru alegerea cursurilor de formare am apelat la platformele Gateway unde am găsit informații utile despre potențialii parteneri și furnizori de formare.

Au fost selectate 4 cursuri, mobilitățile urmând să se desfășoare cât mai echilibrat. În septembrie 2019 se va desfășura procesul de selecție, în urmă căruia vor fi aleși cei ce vor participa la primul curs. Echipa de proiect va crea o comisie de selecție în condiții de transparență și nediscriminare pe baza criteriilor stabilite pentru grupul țintă. Desfășurarea mobilităților va fi precedată de un program de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală a beneficiarilor. La sfârșitul acestora, participanții vor primi certificatul Europass care va atesta competențele dobândite.

Proiectul și toate stagiile vor fi diseminate înainte de începerea lor, pe parcursul desfășurării și la sfârșit prin: consilii tematice, articole, rapoarte, workshop-uri, conferințe și mese rotunde. Pe site-ul școlii vom crea o secțiune a proiectului în care vor fi prezentate activitățile de mobilitate și materialele rezultate. Noile metode și exemplele de bună practică vor fi integrate în activitățile educative din școală noastră,a ceasta ducând la creșterea calității educației, la dezvoltarea competențelor profesionale și creșterea rezultatelor școlare. Pe toată perioada desfășurării, activitățile vor fi monitorizate și evaluate de echipa de proiect prin mijloace specifice: rapoarte, chestionare,etc. Pe termen lung, implementarea proiectului și atingerea obiectivului general propus vor conduce la creșterea calității programelor de formare continuă a profesorilor din școală noastră va asigura creșterea calității serviciilor specifice domeniului și creșterea satisfacției beneficiarilor finali, elevi, părinți, comunitate locală.

În sens larg, se va produce armonizarea învățământului românesc cu cel oferit de alte state ale Uniunii Europene.